یکی از دوستان پرسیده بودند داستان باشگاه تیر اندازی غزه چیه

خب ماجرا از جایی شروع شد کهیک فیلم منتشر شد که داخلش دو تن از افغانستانی ها که به بال و چرخ هواپیما آویزون شده بودند از هواپیما به پایین افتادن

یه سری سود جو ها برداشتن این طرح لباس رو درست کردند

بعد از چند روز یه ویدیو از غزه منتشر شد که خودتون ببینید

منم از فرصت استفاده کردم و این پوستر رو زدم

همین :)