ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...😭

به یاد حاج قاسم...