الان داشتم یه پست می نوشتم خیلی مهم بود خیلی هم وقت گذاشتم بنویستمش لپتاپم خاموش شدindecision پاک شد در مورد یه قابلیت داخل بلاگ بیان بود